viernes, 23 de junio de 2017

Presentació d'al. legacions demanant la proposta de l'estudi previ sobre com afecta la contaminació a la salut de les veïnes i veïns de l'Espai Germanetes i sobre tot als més petits, els infants, en la zona on es vol construir l'escola bressol proposada (adjuntem model)


PATRONAT MUNICIPAL D’HABITATGE


AL·LEGACIONS A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI I ESCOLA BRESSOL I APARCAMENT

En/Na .................................................................................................................................................., major d’edat, amb DNI/NIE/passaport ...................................................................... i domicili a ..................................................................................................................................................,

EXPOSA:

Que ha estat degudament publicat al BOPB  en data 14 de juny, pel qual se sotmet a informació pública el projecte executiu corresponent a la construcció d’un edifici de 35 habitatges, escola bressol i un aparcament al Carrer Comte Borrell, núm. 159, de Barcelona
Per la qual cosa mitjançant aquest escrit interposo, en temps i forma legal, les següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- EN DEFENSA DEL DRET FONAMENTAL A LA SALUT, ATUREM LA  CONSTRUCCIÓ DE EDIFICIS PUBLICS EN ZONES ALTAMENT CONTAMINADES I DENSAMENT POBLADES

D’empara constitucional (article 43 CE) i  Article 51 De L’Estatut d’Autonomia de Catalunya  "Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics d'aquests.”SEGONA.- SALUT I CONTAMINACIÓ

La contaminació de l’ aire exterior degut a agents químics, físics o biològics  modifiquen las característiques naturals de l’atmosfera i constitueixen una de les principals fonts de malaltia. És un dels determinants més importants de la salut de les persones fins el punt que es considera el principal risc ambiental per a la salut a nivell mundial. (Organització Mundial de la Salut)

Nombrosos estudis científics han posat de manifest aquest fet, alguns dels quals s’han centrat en aquest districte, alguns d’ells elaborats per institucions de prestigi internacional de la ciutat.
Primer hem de treballar per recuperar la possibilitat de denominar “respirable”, al metre cúbic d'aire. Més endavant, treballar per situar a les poblacions més vulnerables a la contaminació atmosfèrica en l'Eixample. En l'actualitat, el metre cúbic d'aire en l'Eixample, dins i fora dels pisos, representa un risc de primer ordre per a la salut de les persones que viuen en el districte (Agència de Salut Pública de Barcelona, 2016). El metre cúbic d'aire en l'Eixample no compleix amb la normativa Europea (EU, 2008) ni amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS, 2005).

Amb aquestes al·legacions realitzem una petició perquè des de l'Ajuntament de Barcelona s'estudiï com afecta la contaminació atmosfèrica, sobretot la derivada del tràfic, a la salut de les persones que viuen en l'Eixample, i de manera específica a les que viuen a la zona on se situa l'Espai Germanetes a  la Nova Esquerra de l'Eixample abans de començar qualsevol edifici d’habitatges, escolars o educatius per infants, més vulnerables a les condicions de contaminació atmosfèrica.
Un augment de població a la zona d'Espai Germanetes portarà més tràfic i contaminació en l'Eixample. És necessari un estudi mediambiental previ a qualsevol intent de afegir més contaminació que perjudiqui la salut de les persones, adultes i infants.

Contrastats investigadors  han demostrat amb evidencia científica que el desenvolupament cognitiu dels nens que van a les escoles barcelonines exposades a nivells alts de contaminació derivada del tràfic és pitjor que el dels infants que van a escoles menys exposades a la contaminació. Aquest estudis s’han realitzat en les zones on estan previstes les noves construccions, a 300 m. d’un mediador oficial.

És saludable voler construir una escola bressol en un lloc que està comprovat que no disposa de metres cúbics d'aire suficientment “respirable” per complir la normativa legal?
Els infants de l’escola bressols respiraran aire que danyarà als seus cervells a nivell neurològic i disminuirà les seves possibilitats  de desenvolupament futur.

Per què s’està incomplit l'obligació legal de protecció de la salut establert sobre contaminants ni s’ha adoptat els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire als que estan obligats segons la normativa vigent?

Perquè es construeixen habitatges en zones altament densificades i contaminades contravenint el dret primari i prevalent a la salut ?

L’entorn en què les persones viuen i treballen, així com el context social, econòmic i polític, són, els principals factors que incideixen sobre la salut. La creació d’aquests entorns urbanístics que afavoreixen la salut farien de Barcelona una “ciutat saludable”, situació que ara està agreujada en el Districte de l’Eixample  que posarà en perill d’emmalaltir als infants que assisteixin a la futura escola bressol, a més dels adults.

L’Ajuntament ha d’actuar prioritzant la salut, permetem als infants respirar en una Barcelona més saludable abans de preveure habitatges i escoles bressols en zones altament contaminades, sense cap estudi mediambiental previ.

Aquestes al·legacions demanen la proposta de l'estudi previ sobre com afecta la contaminació a la salut de les veïnes i veïns de l'Espai Germanetes i sobre tot als més petits, els infants,  en la zona on es vol construir.


Per tot el que s’ha exposat,


SOL·LICITA AL PATRONAT MUNICIPAL D’HABITATGE: que tingui per presentades aquestes al·legacions i, en estimació de les mateixes, retiri el projecte executiu corresponent a la construcció d’un edifici de 35 habitatges, escola bressol i un aparcament al carrer de comte Borrell, núm. 159, de Barcelona per totes les raons exposades.A ....................................., el dia .............. de juny de 2017


SignaturaCuadro de texto: Autoritzo a que la meva al·legació sigui presentada al  Patronat Municipal d’Habitatge, Ajuntament de Barcelona
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades, Col·lectiu Veïnal Germanetes Illa Verda t’informa que les dades que ens has proporcionat no formaran part de cap fitxer de dades. En cap cas dites dades seran cedides o venudes a cap altre entitat o societat mercantil.
Si vol comunicar-se, rectificar o cancel·lar les seves dades només ha d’enviar un correu electrònic a col.lectiu.veinal@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario